Show all

2020

Fu, Hui-Chun; Varadhan, Purushothaman; Tsai, Meng-Lin; Li, Wenjie; Ding, Qi; Lin, Chun-Ho; Bonifazi, Marcella; Fratalocchi, Andrea; Jin, Song; He, Hau

Improved performance and stability of photoelectrochemical water-splitting Si system using a bifacial design to decouple light harvesting and electrocatalysis Journal Article

In: Nano Energy, pp. 104478, 2020, ISSN: 2211-2855.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: bifacial, photoelectrochemical, photoelectrodes, solar cells, Water spliting

2019

Ma, Chun; Liu, Changxu; Huang, Jianfeng; Ma, Yuhui; Liu, Zhixiong; Li, Lain-Jong; Anthopoulos, Thomas D; Han, Yu; Fratalocchi, Andrea; Wu, Tom

Plasmonic-Enhanced Light Harvesting and Perovskite Solar Cell Performance Using Au Biometric Dimers with Broadband Structural Darkness Journal Article

In: Solar RRL, no. 0, pp. 1900138, 2019.

Links | BibTeX | Tags: Au dimer, Perovskite, plasmonic, solar cells

0000

Ma, Chun; Liu, Changxu; Huang, Jianfeng; Ma, Yuhui; Liu, Zhixiong; Li, Lain-Jong; Anthopoulos, Thomas D; Han, Yu; Fratalocchi, Andrea; Wu, Tom

Plasmonic-Enhanced Light Harvesting and Perovskite Solar Cell Performance Using Au Biometric Dimers with Broadband Structural Darkness Journal Article

In: Solar RRL, vol. 0, no. 0, pp. 1900138, 0000.

BibTeX | Tags: Au dimer, Perovskite, plasmonic, solar cells